Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Lees deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden aandachtig door voordat u online producten bestelt via de website.


Kunst. 1.0

DEFINITIES

1.1. De term 'Verkoper' in de algemene voorwaarden verwijst naar SA Fightgear. Dit is het bedrijf dat het op zich neemt om alle producten, inclusief kledingstukken en accessoires, te laten produceren en importeren en / of te laten produceren en vervolgens af te leveren aan de koper. 
1.2. De term 'Koper' in de algemene voorwaarden verwijst naar een persoon of bedrijf dat een overeenkomst heeft met de verkoper. Meer specifiek is dit het individu of bedrijf dat de bestelling plaatst en NIET de consument of eindgebruiker van de gekochte artikelen. 
1.3. De term 'Levering' in de algemene voorwaarden verwijst naar het proces waarbij de volledige bestelling in het bezit van de koper wordt gebracht door de bestelling af te leveren op het afleveradres dat door de koper is opgegeven.


Kunst. 2.0

TOEPASSELIJKHEID

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, inclusief facturen en speciale aanbiedingen tussen de verkoper en de koper. 
2.2. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met de verkoper, zelfs als de uitvoering van de bestelling door een derde partij wordt uitgevoerd. 
2.3. In geval van afwijking van deze algemene voorwaarden, zouden deze alleen van toepassing zijn als ze uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door beide partijen in een schriftelijke overeenkomst. 
2.4. Indien in deze algemene voorwaarden van verkoop en levering één of meerdere bepalingen niet van toepassing zijn verklaard, heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid van enige andere algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 
2.5. Ingeval de verkoper een afwijking van deze algemene voorwaarden toekent ten gunste van de koper, ontleent de koper hier later geen rechten aan.

Kunst. 3.0

FACTUREN en AANBIEDINGEN

3.1. Alle facturen en aanbiedingen zijn onderhevig aan verandering en vrijblijvendheid, tenzij uitdrukkelijk wordt bepaald dat ze onherroepelijk zijn.

Kunst. 4.0

REALISATIE

4.1. De koopovereenkomst is alleen van toepassing wanneer de acceptatie door de koper en verkoper schriftelijk wordt gegeven en is gebaseerd op de uitvoering van deze koopovereenkomst. 
4.2. Als de verkoper een e-mailbevestiging stuurt naar de koper, is de inhoud van de orderbevestiging / factuur van toepassing.

Kunst. 5.0

PRIJZEN

5.1. De door de verkoper vermelde verkoopprijzen zijn in euro (€) en exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. 
5.2. Detailhandelsprijzen in catalogi of elders zijn niet bindend voor de verkoper. Na het sluiten van de overeenkomst heeft de verkoper het recht om de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van tussentijdse verhogingen en / of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen en / of grondprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, afschrijving van de Nederlandse en / of toename van vreemde valuta en alle andere overheidsmaatregelen die van invloed kunnen zijn op de prijs.

Kunst. 6.0

EIGENDOMSRECHT VOORBEHOUD

6.1. De verkoper blijft de eigenaar van alle goederen die aan de koper zijn geleverd totdat de aankoopprijs voor alle artikelen volledig is ingewisseld. 
6.2. Tenzij de wettelijke eigendom aan de koper is overgedragen, is het de koper verboden de goederen te verpanden of rechten aan een derde partij te verlenen. 
6.3. Als bepaalde goederen aan de koper zijn overgedragen na betaling van een factuur, blijven deze als extra zekerheid dienen zolang openstaande betalingen nog door de koper aan de verkoper moeten worden gedaan. 
6.4. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper op te slaan en te zorgen voor voldoende verzekering tegen diefstal of beschadiging.
6.5. Indien de koper enige betalingsverplichting jegens de verkoper niet nakomt of de verkoper goede grond heeft te vrezen dat de koper tekort zal schieten in deze verplichtingen, heeft de verkoper het recht 
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. De koper verleent de verkoper onherroepelijk machtiging tot toegang tot de ruimte (n) waarin de geleverde goederen zich bevinden. 
6.6. Na terugneming van de goederen wordt de koper gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke aankoopprijs met aftrek van kosten die de verkoper heeft gemaakt om de goederen terug te nemen.
6.7. Het is de koper toegestaan ​​om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de koper verplicht een eigendomsvoorbehoud van zijn klanten vast te stellen op basis van de bepalingen van dit artikel.

Kunst. 7.0

LEVERING EN RISICO

7.1. De levering vindt plaats zoals uitdrukkelijk overeengekomen en zoals aangegeven op de orderbevestiging / factuur. 
7.2. Internationale bezorging vindt plaats volgens de laatste versie van de Incoterms (internationale handelsvoorwaarden). Dit zijn standaard internationale voorwaarden over de rechten en plichten van de koper en verkoper bij het internationaal transporteren of ontvangen van goederen. Ontwikkeld en gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) "Incoterms" is een geregistreerd handelsmerk. Met betrekking tot bezorgkosten maakt de verkoper gebruik van een landclassificatie met betrekking tot de omzet van bestellingen. Afspraken over afwijkingen kunnen individueel en incidenteel op klantniveau worden gemaakt.
7.2. De goederen zijn voor risico van de koper na levering conform artikel 1.3. Schade kan dan alleen worden vergoed als de koper hiervan binnen 48 uur na ontvangst van de goederen op de juiste manier schriftelijk melding heeft gemaakt, ook door het indienen van foto's van eventuele schade.

Kunst. 8.0

AFLEVERTIJD

8.1. De levertijd wordt geacht ongeveer te zijn overeengekomen tenzij een bepaald tijdstip uitdrukkelijk schriftelijk als dringend wordt gekwalificeerd. 
8.2. De levertijd begint wanneer alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden verstrekt, dit moet door de koper aan de verkoper worden verstrekt, inclusief eventuele vooruitbetaling 
- indien van toepassing -
8.3. De verkoper houdt zich zoveel mogelijk aan de levertijd, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Een dergelijk eigen risico verplicht de verkoper niet tot enige schadevergoeding, noch geeft het de koper het recht om de overeenkomst ontbonden te verklaren. De koper heeft echter het recht om de verkoper na het verstrijken van de leveringstermijn schriftelijk op te roepen binnen zes weken te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft de koper het recht de overeenkomst als ontbonden te verklaren.


Kunst. 9.0

BETALING

9.1. Alle betalingen door de koper vinden plaats binnen de overeengekomen betalingsvoorwaarden en zonder enige aftrek of schuldvergelijking van de door deze aan te wijzen bank ten gunste van SA Fightgear. 
9.2. De Verkoper is te allen tijde gerechtigd om gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de aankoopprijs of enige andere zekerheid voor de betaling van de koopprijs te eisen alvorens met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen of verder te gaan. 
9.3. Indien een betalingstermijn wordt overschreden, is de koper zonder enige ingebrekestelling in verzuim en vanaf dat moment is de koper een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan op het verschuldigde bedrag, ook in geval van overeenstemming over uitstel van betaling.
9.4. Indien de koper nalatig blijft met de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is de koper ook verplicht om de volledige incassokosten, inclusief advocaatkosten en kosten van intern en extern juridisch advies, waarvan het bedrag is vastgesteld op minimaal 15, te vergoeden. % van het openstaande bedrag, zonder dat de verkoper verplicht is dat minimum te onderbouwen. 
9.5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
9.6 De verkoper heeft het recht om van de koper in gebreke te verlangen of - indien van toepassing - die niet langer verzekerbaar is volgens een kredietverzekeraar, onverminderd zijn andere rechten als gevolg van deze voorwaarden en / of de wettelijke zekerheid voor de betalingen en / of vooruitbetaling en / of onmiddellijke betaling bij eerste aanbieding van de goederen aan de koper (onder rembours) voor alle lopende overeenkomsten tussen de verkoper en de koper. In geval van weigering door de koper om aan deze garantie te voldoen, heeft de verkoper het recht om de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, waardoor de verkoper het recht op schadevergoeding verkrijgt. in overeenstemming met de bepalingen van artikel 11.5.

Kunst. 10

BETROUWBAARHEID EN NIET-NAKOMING

10.1. Bij niet-nakoming door de koper van een opeisbare vordering op de overeengekomen betaaldatum, heeft de verkoper het recht om de verdere nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit alle overeenkomsten tussen de verkoper en de koper op te schorten totdat de nakoming heeft plaatsgevonden, onverminderd de andere opschortingsrechten die voortvloeien uit de wet. Bovendien worden, in geval van niet-nakoming door de koper van een opeisbare vordering, alle vorderingen van de verkoper op de koper onmiddellijk volledig opeisbaar.
10.2 Alle vorderingen op de koper worden onmiddellijk opeisbaar, zelfs als de betalingsvoorwaarden nog niet zijn verstreken, indien de koper in gebreke is met enige betalingsverplichting, of failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, in liquidatie is of andere er zich omstandigheden voordoen die de kostenterugwinning van de claims van de verkopers in gevaar zouden kunnen brengen. 
10.3. In geval van dreiging van een van de zaken uit art. 10.2. de koper is verplicht dit onmiddellijk aan de verkoper te melden.

Kunst. 11

GARANTIES / KLACHTEN / ANNULERING

11.1. De Koper kan zich niet meer beroepen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt indien hij de Verkoper niet binnen 48 uur na levering van de goederen schriftelijk heeft geïnformeerd. Het recht op garantie vervalt tevens 2 maanden na de datum van verkoop aan de eindgebruiker en als de tickets uit de items zijn verwijderd en / of de goederen zijn gebruikt en / of gedragen, met uitzondering van verborgen gebreken. De verkoper heeft te allen tijde het exclusieve recht om hierover in alle redelijkheid in redelijkheid te beslissen. 
11.2. Kleine afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, breedte, kleuren, afwerking, maat, afwerking, enz. Die in de handel als toelaatbaar worden beschouwd, kunnen geen gronden voor klachten zijn.
11.3. Klachten met betrekking tot de hoeveelheden geleverde pakketten en hun staat of andere uiterlijk zichtbare gebreken moeten op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs worden genoteerd bij acceptatie of onmiddellijk schriftelijk, via de juiste procedure, aan de verkoper, bij gebreke daarvan, enig recht op klachten vervallen. 
11.4. Voor een succesvolle garantieclaim moet de originele orderbevestiging / factuur te allen tijde worden ingediend.
11.5. Annulering is in principe niet mogelijk. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld tot de exclusieve beoordeling van de verkoper, kan de annulering in daarvoor in aanmerking komende gevallen plaatsvinden. De annuleringskosten bedragen 10% van de totale bestelling als de bestelling nog niet in productie is genomen. Als de bestelling in productie wordt genomen, stijgen de annuleringskosten tot 30% van de totale bestelling tot 1 maand vóór de levering in afwachting. Vanaf 1 maand en eerder vóór geplande levering tot het moment van levering, stijgen de annuleringskosten tot 70% van de totale bestelling. In geval van annulering door de koper, moet dit worden geverifieerd door navraag bij de verkoper van het stadium waarin de bestelling en / of productie zich bevinden.
11.6. Ruilen is een gunst en geen recht. In het geval dat een ruil is toegestaan ​​door de verkoper, gebeurt dit op zijn voorwaarden en zal in elk geval aan de koper ten minste 150% van het oorspronkelijke bedrag van de geretourneerde artikelen worden gekocht, waarbij de prijs van de aankoop zal gebaseerd zijn op de dan geldende prijzen voor artikelen uit voorraad.

Kunst. 12.0

AANSPRAKELIJKHEID

12.1 De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of milieuschade, o de koper of derden in geval van verkeerd gebruik van de zaken, althans op de gebruikelijke wijze. 
12.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is de verkoper alleen aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen terugbetaling van de waarde van de niet-uitgevoerde prestatie. Iedere aansprakelijkheid van de verkoper voor enige andere vorm van schade is uitgesloten in welke vorm dan ook, hetzij vergoeding voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
12.3. De verkoper is verder in geen geval aansprakelijk voor vertraging, schade, verlies als gevolg van overschrijding van de leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, en voor schade die voortvloeit uit het verstrekken van gebrekkige samenwerkingsinformatie of materialen die door de koper zijn verstrekt. 
12.4. Een voorwaarde voor het bestaan ​​van enig recht op schadevergoeding is altijd dat de koper de schade zo snel als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan de verkoper heeft gemeld.

Kunst. 13.0

OVERMACHT

13.1. Geen van beide partijen is verplicht tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan de fout van hun kant of niet krachtens de wet, een rechtshandeling of algemeen aanvaard voor hun rekening. 13.2. De volgende omstandigheden worden geacht niet te zijn voor rekening van de verkoper: stakingen, verkeer, transport of bedrijfsmislukkingen, rellen, oorlogstoestanden, wanprestatie bij verkopersleveranciers.

Kunst. 14

INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

14.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten op ontwerpen, tekeningen, verpakkingen, monsters en foto's, ongeacht de herkomst met betrekking tot de door de verkoper geleverde producten, blijven bij de verkoper. Het is de koper uitdrukkelijk niet toegestaan ​​om ontwerpen te kopiëren en / of door derden elders te laten vervaardigen. Als dit wordt vastgesteld, ontvangt de verkoper onmiddellijk een opeisbare boete van € 50.000 per opmerking over de koper. 
14.2. De verkoper verklaart naar beste weten dat de producten geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden die in Nederland van toepassing zijn. De verkoper kan de koper echter niet vrijwaren tegen mogelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
14.3. De koper mag het door de verkoper beschikbaar gestelde fotografische materiaal op zijn site gebruiken ter ondersteuning van het merk van de verkoper. Voor andere doeleinden of andere manieren van gebruik, afhankelijk van schriftelijke toestemming wordt verleend door de verkoper.

Kunst. 15

GESCHILLEN

15.1. Alleen het Nederlandse recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen de verkoper en de koper. Alle geschillen worden in eerste instantie beoordeeld door de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de verkoper, tenzij de verkoper de voorkeur geeft aan de rechter op de locatie of woonplaats van de koper of dwingend recht voorschrijft.